Actievoorwaarden Tell A Friend Campagne - Bedwetting Alarm Oopsie Heroes

Actievoorwaarden Tell A Friend Campagne

 1. Algemeen
  1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “Tell A Friend" (“Actie”) die ter beschikking wordt gesteld door Lifesense Group B.V., gevestigd te Eindhoven, Nederland, aan het adres High Tech Campus 32 (“Lifesense Group”).
 2. Looptijd
  1. De promotie begint op 1 november 2020 en de einddatum van de Actie is op 31 januari 2021 (“promotieperiode”).
 3. Cash Back
  1. Het uitbetaalde bedrag wordt als volgt berekend: Het aantal gebruikte persoonlijke kortingscodes * €10,-.
  2. Het maximale te uitkeren bedrag bedraagt uw aankoopbedrag van de Oopsie Heroes plaswekker.
  3. Het aantal keer dat de kortingscodes worden gebruikt wordt automatisch door ons systeem geregistreerd.
  4. De uitbetaling gebeurt na ± 4 weken, u heeft dus ook 4 weken de tijd om uw actie te promoten.
  5. Na 4 weken vervalt ook de kortingscode.
  6. Het geld wordt automatisch overgemaakt via de betalingsmethode waarmee jouw eigen bestelling is geplaatst. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan zullen we vragen om een rekeningnummer waarnaar we het bedrag over kunnen maken.
 4. Aansprakelijkheid
  1. Lifesense Group besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Actie. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten in de door Lifesense Group openbaar gemaakte (promotie)materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan Lifesense Group worden tegengeworpen noch enige verplichting voor Lifesense Group doen ontstaan.
  2. De deelnemer vrijwaart Lifesense Group van alle aanspraken van derden die verband houden met zijn deelname aan de Actie.
 5. Privacy
  1. Om deel te nemen aan de Actie dient de deelnemer tijdens het bestellen een aantal persoonsgegevens ter beschikking te stellen aan Lifesense Group: naam, voornaam, telefoonnummer, emailadres, adres.
  2. Lifesense Group is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van de deelnemer in verband met de Actie. Door het accepteren van deze actievoorwaarden aanvaardt de deelnemer dat de in het kader van de Actie verzamelde persoonsgegevens door derde partijen kunnen worden verwerkt in het kader van de Actie.
  3. De persoonsgegevens van de deelnemer zullen door Lifesense Group in het kader van de Actie worden gebruikt voor het organiseren van de Actie, het uitkeren van het geldbedrag van  de Actie en om zijn recht op de het geldbedrag te controleren. Door het accepteren van deze actievoorwaarden aanvaardt de deelnemer dat de in het kader van de Actie verzamelde persoonsgegevens zullen worden gebruikt voor de hierboven beschreven doeleinden.
  4. Door het bestellen van het product via de actiepagina aanvaardt de deelnemer voorts dat de persoonsgegevens zullen worden gebruikt voor het toezenden van commerciële communicatie. Lifesense Group gebruikt de in het kader van de Actie verzamelde gegevens alleen voor bovenstaande doeleinden en zal deze gegevens niet anders gebruiken of langer bewaren dan nodig.
 6. Vragen, opmerkingen of klachten
  1. Vragen, opmerkingen of klachten over de Actie of deze actievoorwaarden kunnen kenbaar worden gemaakt aan Lifesense Group door het sturen van een email aan friends@oopsieheroes.com. Lifesense Group zal zich naar beste kunnen inspannen om eventuele klachten zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is af te handelen.
 7. Overig
  1. Lifesense Group is te allen tijde gerechtigd om naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de Actie en/of deze actievoorwaarden te wijzigen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, zonder dat Lifesense Group daardoor tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Lifesense Group zal de actievoorwaarden gedurende de Actieperiode niet ten nadele van de deelnemers wijzigen. Wijziging van de Actie en/of deze actievoorwaarden dan wel staking van de Actie, zal door Lifesense Group bekend worden gemaakt aan de deelnemers.
  2. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Lifesense Group gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

Versie: 28 oktober 2020

KEEP IN TOUCH